JN Plačila

Poročanje o izvršenih plačilih iz javnih naročil

Projekt Napredni registri pogodb iz naslova javnega naročanja je bil sofinanciran s strani Evropske unije preko mehanizma Connecting Europe Facility (CEF), podprogram Telecom. V okviru projekta je bil nadgrajen Register pogodb Ministrstva za javno upravo, v katerem naročniki na Portalu javnih naročil objavljajo sklenjene pogodbe v postopkih javnih naročil ter pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila vzpostavljen nov Portal UJP JN Plačila. Portal UJP JN Plačila bo namenjen poročanju o izvršenih plačilih iz naslova sklenjenih pogodb na podlagi uspešno izvedenih postopkov javnih naročil.

Kako deluje

Novice

Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev NOVO

Obveščamo vas, da je bil sprejet Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22) in bo stopila v veljavo s 1. 1. 2023. več

Predstavitev portala UJP JN Plačila

Nov portala UJP JN Plačila zavezancem za javno naročanje na podlagi zakonov, ki urejajo javno naročanje, omogoča enostavno in hitro poročanje transakcij in objavo pogodb. več

Več o projektu

a. Cilji in namen, pomen za slovensko družbo

Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za javna plačila uspešno sodelovalo na razpisu Evropske komisije iz programske sheme CEF Telecom - podpodročje eProcurement (CEF Telecom Instrument za povezovanje Evrope v telekomunikacijah je inštrument EU za olajšanje čezmejne interakcije med javnimi upravami, podjetji in državljani z uvajanjem digitalnih storitvenih infrastruktur in širokopasovnih omrežij). Evropska komisija je sprejela odločitev, da podpre in sofinancira projekt z naslovom Implementacija naprednih registrov pogodb.

Cilj projekta je zagotoviti preglednost poslovanja naročnikov pri plačevanju obveznosti iz naslova pogodb, sklenjenih na podlagi izvedenih postopkov javnega naročanja (realizirana plačila). Navedeno se zagotavlja preko mesečnega poročanja naročnikov, zavezancev za javno naročanje, prek portala UJP JN Plačila vzpostavljenega za ta namen.

Projekt bo prispeval k oblikovanju evropskega ekosistema interoperabilnih in medsebojno povezanih digitalnih storitev, ki ohranjajo enotni digitalni trg za nadgraditev registra pogodb, sklenjenih na podlagi postopkov javnih naročil in povezave podatkov o oddanih naročilih in izplačilih pri teh naročilih.

Register pogodb, ki se nahaja na portalu javnih naročil in na katerem je mogoče dostop do vseh sklenjenih pogodb na podlagi postopkov javnih naročil, bo v projektu nadgrajen na način, da bo mogoče dostopati tudi do podatkov o realiziranih plačilih in porabi sredstev po posamezni pogodbi. Tako bo zainteresirani javnosti omogočeno sprotno spremljanje izvrševanja vseh pogodb, sklenjenih po izvedenih postopkih javnega naročanja, s tem pa se bo povečala transparentnost porabe javnih sredstev in javnega naročanja.

b. Pravna podlaga

Obveznost mesečnega poročanja o izvršenih plačilih je določena v osmem in devetem odstavku 3. člena Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22) in stopi v veljavo s 1. 1. 2023, in sicer za pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene od 1. 1. 2023 dalje.

c. Partnerji

Projekt  so pripravili in implementirali Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Uradni list Republike Slovenije, podjetje Mojdenar IT d.o.o. in Ministrstvo za javno upravo, ki projekt koordinira.

d. Terminski plan projekta

Vrednost projekta je 302.999,06 EUR, od tega je v višini do 75% sofinanciran s strani HADEE, investicijske agencije Evropske komisije. Projekt se je pričel izvajati 1. 10. 2020 in se je zaključil 31. 3. 2022.

e. Dogodki

Dne 31. 3. 2022 je potekal brezplačni spletni seminar na katerem je bilo v okviru projekta predstavljeno:

  • prenova Registra pogodb na Portalu javnih naročil in
  • nov portal UJP JN Plačila namenjen poročanju o izvršenih plačilih.

a. Opis časovnice in novih obveznosti za zavezance po ZJN

b. Predstavitev portala UJP JN Plačila

O portalu

Portal UJP JN plačila je spletna aplikacija, ki jo je v okviru projekta razvila Uprava Republike Slovenija za javna plačila in prek katerega zavezanci za javno naročanje (naročniki) neposredno poročajo o izvršenih plačilih iz naslova pogodb, sklenjenih po uspešno izvedenih postopkih javnega naročanja (pogodbe).

Naročniki bodo od 1. 1. 2023 dalje, prek portala UJP JN Plačila, mesečno poročali o izvršenih plačilih iz naslova pogodb sklenjenih od 1. 1. 2023 dalje.

V skladu s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22) naročniki prek portala UJP JN Plačila do 18. dne v mesecu za predpretekli mesec poročajo:

  • identifikacijske podatke o prejemniku plačila (naziv in davčna številka),
  • znesek in
  • datum izvršenega plačila v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila.

Podatki o izvršenih plačilih, zbrani prek portala UJP JN Plačila, se prenesejo oziroma objavijo na portalu javnih naročil.

Portal UJP JN Plačila upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila, portal javnih naročil pa je last Ministrstva za javno upravo, upravlja pa ga podjetje Uradni list d.o.o.

Registracija

Registracija je enkratna in brezplačna.

Naročnik, ki je uporabnik portala javnih naročil, ima na vstopni strani portala UJP JN Plačila dve možnosti prijave za vstop:

  • lokalna prijava z uporabniškim imenom in geslom ter kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
  • centralna prijava prek sistema SI-PASS.

B2B uporabnik lahko uporablja samo lokalno prijavo z uporabniškim imenom in geslom ter kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Bodoči uporabnik portala UJP JN Plačila pri prvi prijavi vpiše uporabniško ime (elektronski naslov), dopiše osnovne podatke (ime in priimek), določi geslo, izbere naročnika, za katerega bo poročal, in tip uporabnika (spletni uporabnik, B2B uporabnik ali oboje) ter potrdi pogoje uporabe. Ob uspešni registraciji se ustvari uporabnik, ki dostopa v portal preko kvalificiranega digitalnega potrdila ali SI-PASS mehanizma.

SPLOŠNO

Splošno o poročanju o izvršenih plačilih iz naslova pogodb in aneksov, sklenjenih na podlagi postopka v skladu z zakoni, ki urejajo javno naročanje.

Da. Obveznost mesečnega poročanja o izvršenih plačilih je določena v osmem in devetem odstavku 3. člena Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 s spremembami; v nadaljevanju: Pravilnik) in je stopil v veljavo s 1. 1. 2023, in sicer za pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene od 1. 1. 2023 dalje.

Poročanje o izvršenih plačilih iz naslova pogodb o izvedbi javnega naročila poteka prek portala UJP JN Plačila (https://jnplacila.ujp.gov.si/#/), ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse informacije o uporabi in pošiljanju mesečnih poročil prek portala UJP JN Plačila so objavljene na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

S poročanjem o izvršenih plačilih iz naslova pogodba javnega naročanja se zagotavlja preglednost poslovanja naročnikov pri plačevanju obveznosti ter poveča transparentnost porabe javnih sredstev in javnega naročanja. Podatki poročil o izvršenih plačilih se objavijo na portalu javnih naročil, in sicer v okviru registra pogodb, kjer bo mogoče dostopati do podatkov o realiziranih plačilih in porabi sredstev po posamezni pogodbi iz naslova javnih naročil.

Pravilnik v 3. členu določa obveznost objave pogodbe v znesku z DDV, poleg tega določa tudi poročanje o plačilu (znesku izvršenega plačila) – to je z DDV, če plačilo vsebuje DDV, če ga ne, je neto znesek enak bruto znesku.

OBVEZNOST OBJAVE POGODB IN DODATKOV K POGODBAM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL

Za katere zavezance je obvezujoče objavljanje pogodb in dodatkov pri pogodbah in kaj je pri tem potrebno upoštevati.

Elektronsko kopijo pogodbe morajo v 48 dneh po oddaji javnega naročila, podelitvi koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, na podlagi postopka, ki ga urejajo zakoni, ki urejajo javno naročanje, koncesije ali javno zasebno partnerstvo, na portalu javnih naročil objaviti registrirani zavezanci iz 1. člena in drugega odstavka 1.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju: ZDIJZ), ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji. Če zavezanec ne sklene pogodbe v 48 dneh od oddaje javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva ali kadar se k pogodbi sklene dodatek, za katerega naročniku ni bilo treba izvesti postopka v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, koncesije ali javno-zasebna partnerstva, mora zavezanec v skladu s Pravilnikom objaviti elektronsko kopijo pogodbe ali dodatka k pogodbi v osmih dneh od sklenitve.

Ne.

Da.

Da.

Krovna pogodba iz skupnega javnega naročila se objavi na portalu javnih naročil z akcijo iz predhodno objavljenega obvestila za predmetno skupno javno naročilo ali iz zavihka »Objava pogodb«, »Ustvari novo pogodbo«, pod 1. točko »Objava pogodbe s področja javnega naročanja«. Tako objavljena krovna pogodba iz skupnega javnega naročila ne bo prenesena na portal UJP JN plačila oziroma iz nje ne bo obstajala obveznost poročanja o izvedenih finančnih transakcijah, saj se smatra, da nima finančnih posledic. Naročniki morajo pogodbe iz skupnega javnega naročila, ki bodo podlaga za izplačilo oziroma bodo imele finančne posledice, objaviti iz zavihka »Objava pogodb«, »Ustvari novo pogodbo«, pod 1. točko »Objava posamezne pogodbe iz skupnega javnega naročila«.

Posamezno pogodbo iz skupnega javnega naročila objavi vsak posamezni naročnik, ki je naveden v točki I.1 predhodno objavljenega obvestila za predmetno skupno javno naročilo. Posamezna pogodba iz skupnega javnega naročila se objavi na portalu javnih naročil iz zavihka »Objava pogodb«, »Ustvari novo pogodbo«, pod 1. točko »Objava posamezne pogodbe iz skupnega javnega naročila«. Posamezni uporabnik naročnika s pravico oddaje v polje »Št. javnega naročila« vpiše celotno številko objave predhodno objavljenega obvestila, na katerega se veže pogodba (npr. obvestila o oddaji naročila – JN000001/2023-C01). Posamezne pogodbe iz skupnega javnega naročila ni mogoče objaviti z izbiro akcije iz predhodno objavljenega obvestila za predmetno javno naročilo v zavihku »Obrazci«.

Ne, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju:ZJN-3) izločeni sklopi, oddani po načelu kratkih dobavnih verig, štejejo za evidenčna naročila. Pogodbe po izvedenem evidenčnem naročilu pa ni potrebno objaviti na portalu javnih naročil.

OBJAVA POGODB V PRIMERU JAVNEGA NAROČILA, RAZDELJENEGA NA SKLOPE, NA PORTALU JAVNIH NAROČIL

Informacije o objavi pogodb javnega naročila, ki je razdeljen na sklope.

V primeru razdelitve javnega naročila na sklope, naročnik odda posamezen sklop kot najmanjšo celoto javnega naročila. Pri tem praviloma z različnimi izvajalci za posamezne sklope podpiše ločene pogodbe. Naročnik sicer lahko, kadar se npr. enemu ponudniku odda več kot en sklop, odda javno naročilo z združevanjem več ali vseh sklopov, če v obvestilu, ki se uporabi kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, povabilu k potrditvi interesa ali povabilu k predložitvi ponudb ali k pogajanjem navede, da si pridržuje to možnost in določi sklope ali skupine sklopov, ki se lahko združijo (četrti odstavek 73. člena ZJN-3) oziroma lahko, če je več sklopov oddanih istemu ponudniku, z njim podpiše pogodbo za več sklopov skupaj. V primeru torej, ko naročnik izvede javno naročilo, razdeljeno na sklope in za vsak sklop podpiše pogodbo z različnim izvajalcem, na portalu javnih naročil ločeno objavi pogodbo za vsak posamezen sklop tega javnega naročila. V kolikor pa naročnik z istim ponudnikom/izvajalcem, podpiše eno pogodbo za več sklopov istega javnega naročila, na portalu javnih naročil objavi takšno eno pogodbo.

OBJAVA OKVIRNIH SPORAZUMOV NA PORTALU JAVNIH NAROČIL

Informacije o načinih objavljanja okvirnih sporazumov, glede na sklenitev po odpiranju konkurence ali sklenitev z več gospodarskimi subjekti.

Ne. Naročnik na portalu javnih naročil objavi okvirni sporazum, sklenjen po izvedbi postopka oddaje naročila. Okvirni sporazum namreč predstavlja vrsto pogodbe, ki opredeljuje to posebno tehniko naročanja. Tudi če naročnik po posameznem odpiranju konkurence sklene »posamezen/neposredni« okvirni sporazum, mu tega ni potrebno objaviti na portalu javnih naročil (ker oz. če je predhodno že objavil okvirni sporazum po izvedbi postopka oddaje javnega naročila).

OBJAVA POGODB V PRIMERU IZVAJANJA DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL

Informacije o objavljanju pogodb sklenjenih prek  vzpostavitve in izvajanja dinamičnega nabavnega sistema.

V primeru vzpostavitve in izvajanja dinamičnega nabavnega sistema gre za posebno tehniko naročanja, kot jo opredeljuje 49. člen ZJN-3. V primeru izvajanja dinamičnega nabavnega sistema gre tudi za drugačen način delovnih tokov objavljanja pogodb in obvestil o naročilu na portalu javnih naročil (npr. pri postopkih oddaj javnih naročil se pogodba objavi iz objavljenega obvestila o oddaji naročila, v primeru dinamičnega nabavnega sistema pa se pogodbe objavljajo iz objavljenega obvestila o naročilu). Pravilen način objave pogodb tekom izvajanja dinamičnega nabavnega sistema je takšen, da naročnik vsako podpisano pogodbo ločeno objavi z akcijo iz predhodno objavljenega obvestila o javnem naročilu za predmetni dinamični nabavni sistem. Naročnik lahko pogodbo posameznega povpraševanja v teku izvajanja dinamičnega nabavnega sistema objavi tudi iz zavihka »Objava pogodb«, »Ustvari novo pogodbo«, pod 1. točko »Objava pogodbe s področja javnega naročanja«. V primeru, da je dinamični nabavni sistem vzpostavljen s strani več naročnikov (skupno naročilo) se pogodbe (krovna/posamezne) po posameznem povpraševanju sklenejo, kot opisano zgoraj.

OBVEZNOST POROČANJA O IZVEDENIH TRANSAKCIJAH

Nujnost poročanja o izvedenih transakcijah vezano na njihov datum sklenitve, vrsto uporabljenega sistema, vrsto pogodbe in drugo.

Na portalu UJP JN Plačila bo potrebno poročati za vse objavljene pogodbe s področja javnega naročanja, sklenjene od 1. januarja 2023 dalje.

Ne. Proračunskim uporabnikom, ki uporabljajo sistem Mferac, ne bo potrebno mesečno poročati o izvedenih transakcijah po vsaki pogodbi, saj se bodo podatki o plačilih na portal UJP JN Plačila oddali avtomatično iz sistema Mferac. V primeru ugotovljenih morebitnih napak pri prenosu podatkov vsak proračunski uporabnik (naročnik) sam opravi popravek poročila na portalu UJP JN plačila.

Registrirani zavezanci iz 1. člena in drugega odstavka 1.a člena ZDIJZ, ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji, morajo v roku 48 dni od oddaje javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva na podlagi postopka, ki ga urejajo zakoni, ki urejajo javno naročanje, koncesije ali javno-zasebno partnerstvo, objaviti javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, koncesijske pogodbe oziroma pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu na portalu javnih naročil. Poročanje o izvršenih plačilih pa je potrebno za zavezance, ki v skladu z ZDIJZ, objavljajo javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila. Osmi odstavek 3. člena Pravilnika namreč določa, da po objavi informacij iz drugega odstavka 3. člena Pravilnika (javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila) zavezanec mesečno sporoča javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki se nanašajo na plačilne transakcije iz naslova posameznih objavljenih pogodb. Pri tem mora naročnik v primeru izvajanja naročila po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ravnati glede na obliko pogodbenega javno-zasebnega partnerstva, ki ga sklene. V primeru torej, če naročnik vzpostavlja pogodbeno partnerstvo v obliki javnonaročniškega razmerja in pogodbo objavi preko akcije iz predhodno objavljenega obvestila o javnem naročilu ali v iz zavihka »Objava pogodb«, »Ustvari novo pogodbo«, pod 1. točko »Objava pogodbe s področja javnega naročanja«, bo takšna pogodba prenesena na portal UJP JN plačila in bo za njo obstajala obveznost poročanja o izvedenih transakcijah v skladu s Pravilnikom. Če je pogodba objavljena iz iz zavihka »Objava pogodb«, »Ustvari novo pogodbo«, pod 2. točko »Koncesijska pogodba« ali 3. točko »Pogodba javno zasebnega partnerstva), pa takšna pogodba v skladu s Pravilnikom ne bo prenesena na portal UJP JN plačila in zanjo ne bo obstajala obveznost poročanja o izvedenih transakcijah.

Ne.

Ne.

Da.

V primeru, ko naročnik izvede javno naročilo, razdeljeno na sklope in za vsak sklop podpiše pogodbo z različnim izvajalcem, na portalu javnih naročil ločeno objavi pogodbo za vsak posamezen sklop tega javnega naročila. V aplikaciji UJP JN Plačila pa naročnik v skladu s Pravilnikom nato mesečno tudi poroča o izvršenih transakcijah po vsaki takšni pogodbi, ki se po tem, ko je objavljena na portalu javnih naročil, v 15 minutah prenese v aplikacijo UJP JN Plačila. V kolikor pa bi naročnik na primer z istim ponudnikom/izvajalcem, podpisal eno pogodbo za več sklopov istega javnega naročila, na portalu javnih naročil objavi takšno (eno) pogodbo in v aplikaciji UJP JN Plačila na podlagi te (ene) objavljene pogodbe tudi poroča o izvršenih transakcijah.

Naročnik na portalu javnih naročil objavi okvirni sporazum, sklenjen po izvedbi postopka oddaje naročila. Podatki iz objavljene pogodbe (okvirnega sporazuma) se v 15 minutah prenesejo v aplikacijo UJP JN Plačila, kjer naročnik poroča o izvedenih transakcijah. Če naročnik na portalu javnih naročil objavi tudi »posamezne/neposredne« okvirne sporazume, sklenjene po posameznem odpiranju konkurence (kar sicer ni primerno), bodo tudi ti podatki v 15 minutah po objavi na portalu javnih naročil preneseni v aplikacijo UJP JN Plačila, kar bo imelo za posledico nastanek obveze poročanja tudi iz teh pogodb (posameznih/neposrednih okvirnih sporazumov). Naročniki morajo posebno pozornost nameniti pravilnemu (enkratnemu) načinu poročanja o izvedenih transakcijah v primeru objave tako okvirnega sporazuma, sklenjenega po izvedenem postopku oddaje naročila in moredbitnih »posameznih/neposrednih« okvirnih sporazumih, sklenjenih med izvajanjem okvirnega sporazuma.

Pravilen način objave pogodb tekom izvajanja dinamičnega nabavnega sistema je takšen, da naročnik vsako podpisano pogodbo (ločeno) objavi z akcijo iz predhodno objavljenega obvestila o javnem naročilu za predmetni dinamični nabavni sistem. Podatki iz objavljene pogodbe (ali aneksa), objavljeni na portalu javnih naročil, se v aplikacijo UJP JN Plačila prenesejo v 15-ih minutah po objavi pogodbe/aneksa. Kot pojasnjeno zgoraj, bo moral zavezanec/naročnik po vsaki objavljeni pogodbi poročati o izvedenih transakcijah za predpretekli mesec.

Za posamezno pogodbo lahko naročnik poroča o vseh izvedenih transakcijah s strani posameznega gospodarskega subjekta v enem znesku v enem poročevalskem obdobju, kot datum pa navede datum zadnjega plačila, za katerega poroča za tisti gospodarski subjekt.

TEHNIČNA VPRAŠANJA

Informacije o vprašanjih vezane na prenose pogodb, registracijo, poročanje, B2B vmesnik, sklenitev pogodbe s tujo pravno sebo, predčasno prekinitev pogodbe in druga tehnična vprašanja. 

Naročnik lahko ob objavi pogodbe oziroma javno dostopnih informacij javnega značaja iz pogodbe na portalu javnih naročil vpiše tudi interno številko pogodbe, ki se kot podatek prenese tudi na portal UJP JN Plačila.

Za posamezno pogodbo se lahko poroča za vsa plačila v mesecu v enem znesku. Kot datum se navede datum zadnjega plačila v mesecu za katerega se poroča.

Ne, ni možno.

Registriranega uporabnika lahko odstrani administrator. V tem primeru pišite na e-naslov pomoči uporabnikom (vsebinska vprašanja), naveden v nogi portala UJP JN plačila.

Storno celotnega poročila ni možen. Z obrazcem »Popravek oddanega poročila« je mogoče narediti stornacijo posameznih ali vseh plačil (v poročilu).

Obveznost mesečnega poročanja ob enkratni dobavi po pogodbi je tri mesece od datuma sklenitve pogodbe. Poročanje je potrebno za mesec, ko je bila pogodba sklenjena, in za tri nadaljnje mesece. V primeru kasnejše dobave naročnik v mesečnih poročilih (ki so obvezna) izjavi, da ni bilo plačil, za poročanje kasnejših plačil pa uporabi obrazec »Popravek oddanega poročila«. Ta omogoča vnos plačil tudi izven obdobja poročanja.

Uporabniki omenjenih portalov niso povezani. Tako se mora vsak posameznik, ki bo izvajal poročanje o izvedenih plačilih, sam (ročno) registrirati na portalu UJP JN Plačila.

Dodajanje pravic uporabnika za poročanja v imenu naročnika poteka brez dodatne avtorizacije na strani administratorja portala UJP JN Plačila. Varnostna mehanizma pri tem sta: - o novih dodeljenih pravicah poročanja so po e-pošti obveščeni vsi ostali uporabniki oziroma poročevalci na naročniku, - uporabnik je identificiran s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma SI-PASS identifikacijskimi podatki.

Plačila se poročajo v valuti, v kateri so bila izvedena. Portal UJP JN plačila podpira vnos vseh pomembnejših evropskih in svetovnih valut. V primeru, da valute plačila ni na seznamu, se znesek preračuna na EUR na dan plačila.

Pri pošiljanju podatkov o izvedenih plačilih preko B2B vmesnika, portal UJP JN Plačila poslanih podatkov (tudi nazivov prejemnikov) ne spreminja. V primeru vnosa podatkov preko spletnega vmesnika se podatki o nazivu slovenskega pravnega subjekta prednapolnijo (podatki so vezani na AJPES PRS register), vendar jih je mogoče pred oddajo spremeniti. Podatki o fizični osebi ali tuji pravni osebi se ob oddaji anonimizirajo (zapis: davčna številka 00000000, naziv Fizična oseba/Tuj subjekt).

Ne. B2B uporabnik sicer lahko prek spletnega vmesnika pregleduje pogodbe in oddana poročila, ne more pa jih pošiljati ali popravljati.

Id izvedenega plačila dodeli portal UJP JN plačila.

Uporabnik B2B potrebuje za delo kvalificirano digitalno potrdilo enega od slovenskih izdajateljev, ki je lahko izdano na naročnika. Podprto je delovanje s kvalificiranimi digitalnimi potrdili: Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA oz. SIGOV-CA, Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA, Halcom d.d. - Halcom CA in NLB d.d. – AC NLB

Za dostop in ščitenje vsebine metod se uporabljata uporabniško digitalno potrdilo in sejni HTTP avtentikacijski piškotek. Po uspešni prijavi je potrebno posredovati pridobljen piškotek vsem nadaljnjim HTTP zahtevam.

Neaktivnost je omejena na 5 minut.

Ne. Vpis pogodb v portal javnih naročil je ročen.

Popravek se opravi z obrazcem »Popravek oddanega poročila«. Ta omogoča stornacijo že poročanega plačila, pa tudi vnos novega (neporočanega) plačila.

Da.

Da. V tem primeru je potrebno nastaviti pravice poročanja za več naročnikov.

Da. Dobropis predstavlja zmanjšanje plačila računa oziroma. realizacije po pogodbi. Znesek plačila se poroča s predznakom minus.

Osnova za poročanje so pogodbe, ki so bile vnesene v portal javnih naročil in so se nato prenesle na portal UJP JN plačila. Ob prenosu se na portalu UJP JN plačila ustvarijo obdobja poročanja, posamezna plačila pa uporabniki poročajo na ta poročila. Vsako plačilo tako pripada poročilu (mesečnemu poročilu ali poročilu »popravek oddanega poročila«), ta pa posamezni pogodbi.

Zaledni sistem, ki uporablja spletno storitev (API) za poročanje, opravi poizvedbo na UJP JN plačila, da dobi seznam pogodb in neporočenih obdobij. Nato poroča plačila na posamezna odprta poročila. Pri tem za identifikacijo uporablja ID številke pogodbe oziroma ID poročila s sistema UJP JN plačila. Za uparjanje tako prenesene pogodbe z lastno evidenco pogodb se lahko uporabi podatek »Interna številka pogodbe«, ki je en izmed podatkov o pogodbi, ki je na voljo v sistemu UJP JN plačila. Če se boste vezali na ta podatek, ga je potrebno pri vnosu pogodbe nujno navajati.

Več informacij je na voljo v dokumentu UJP JN Plačila – B2B vmesnik, ki se nahaja v nogo portala UJP JN plačila.

Na portalu UJP JN plačila se prikazujejo skupni podatki pogodbe in dodatkov. Znesek je tako seštevek pogodbe in dodatkov. Prav tako je trajanje pogodbe na UJP JN plačila seštevek trajanj pogodbe in aneksov dodatkov (v primeru, ko je aneks »enkratna dobava«, ta ne podaljšuje trajanja pogodbe).

Navede se dejanska vrednost plačila (brez DDV).

Na portalu javnih naročil se popravi obdobje trajanja pogodbe, ki se prenesejo na portal UJP JN plačila ter se tako avtomatsko izveden nov preračun obdobja obveznosti mesečnega poročanja (ta je v primeru krajšega obdobja trajanja pogodbe ustrezno krajši).